Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Asbest kullanımının yarattığı sağlık riskleri nedeniyle, bu maddenin kullanıldığı iş alanlarında uygulanacak sağlık ve güvenlik önlemlerini belirleyen yönetmelik, çalışanların asbestle temasının oluşturabileceği tehlikeleri minimize etmeyi amaçlamaktadır.

Askeri İşyerleri ve Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi

Bu yönetmelik, askeri amaçlar ve yurt güvenliği için kritik öneme sahip maddelerin üretildiği iş yerlerinin denetlenmesi, teftişi ve gerekirse işlerin durdurulması prosedürlerini düzenlemektedir.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Balıkçı gemileri, özgül çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk taşıyan alanlardır. Bu yönetmelik, gemide çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri ve prosedürleri tanımlar.

Binaların Yangından Korunması

Bu yönetmelik, yangın riskinin önlenmesi ve yangın durumunda zararın azaltılması için binalarda alınması gereken önlemleri kapsamaktadır.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi

Çalışma ortamlarında biyolojik etkenlere maruz kalma risklerini yönetmek için hazırlanan bu yönetmelik, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için standartlar belirler.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik, iş yerlerinde maruz kalınan yüksek gürültü düzeylerinin yol açabileceği sağlık sorunlarını önlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin nasıl yürütüleceğini, kimler tarafından verileceğini ve eğitim içeriklerini düzenleyen bu yönetmelik, çalışanların bu alandaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefler.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması

Patlayıcı ortamlarda çalışan personelin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri ve prosedürleri belirleyen yönetmelik, potansiyel tehlikelerin önlenmesine yöneliktir.

Diğer yönetmelikler de benzer şekilde, özel sağlık ve güvenlik koşullarına yönelik detaylı düzenlemeler içerir. Her biri, belirli bir risk faktörünü veya iş kategorisini hedef alarak, çalışma ortamını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçlar. Bu yönetmelikler, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve standartları belirlerken aynı zamanda iş yerlerinde acil durumlar, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve tehlikeli maddelerle çalışma gibi konularda da yönlendirici olmaktadır.

Bu düzenlemeler, iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal düzeyde belirlenen standartları yansıtarak, çalışma ortamlarını daha güvenli ve sağlıklı kılmak için zorunlu hükümler içerir.